Handelsbetingelser

Dekorativbureauets handelsbetingelser – gældende fra 8. februar 2019.

Handelsbetingelserne som PDF-fil – klik her

Anvendelse

 • Disse handelsbetingelser finder anvendelse på ethvert aftaleforhold indgået imellem Dekorativbureauet og kunden.

Produkter og ydelser

 • Dekorativbureauet tilbyder grafiske produkter og ydelser, herunder bl.a. rådgivning og løsninger indenfor webdesign, udsmykning og marketing.

Aftalegrundlag

 • Disse handelsbetingelser udgør sammen med Dekorativbureauets tilbud og ordrebekræftelse det samlede aftalegrundlag om Dekorativbureauets salg og levering af produkter og ydelser til kunden (herefter kaldet ”Aftalegrundlaget”).
 • Aftalegrundlaget kan undtagelsesvist fraviges. Enhver fravigelse i betingelserne skal specificeres i en skriftlig aftale mellem Dekorativbureauet og kunden.

Priser, tilbud, prisoverslag og indgåelse af aftaler

 • Dekorativbureauets priser vil altid fremgå af hjemmesiden www.dekorativbureuet.dk eller af det fremsendte tilbud.
 • Vælger kunden at afregne til almindelig timepris, regnes der pr. påbegyndt kvarter, men minimum 1 time.
 • Der kan evt. aftales en fast pris pr. opgave. I så fald, vil Dekorativbureauet fremsende et tilbud.
 • Ofte vil et tilbud indeholde priser, der er afhængig af antal fremstillede eksemplarer af en tryksag. Vil kunden ændre på antal tryksager til fremstilling, skal der som regel fremsendes et nyt tilbud med tilrettede priser.
 • Dekorativbureauets tilbud til kunden er gældende i 14 hverdage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet.
 • En aftale er gældende og bindende for begge parter, så snart Dekorativbureauet har modtaget kundens accept.
 • Alle tilbud og prisoverslag afgives med forbehold for fejl og mangler.
 • Alle priser er afgivet på grundlag af specifikationer modtaget fra kunden. Ændrer specifikationerne sig mærkbart, forbeholder Dekorativbureauet sig ret til merbetaling efter varsel af og aftale med kunden.
 • Ud over den aftalte pris er Dekorativbureauet berettiget til at kræve betaling for:
  • Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale kunden har givet, herunder information om opgavens omfang og materialets beskaffenhed, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt.
  • Arbejde udført i forbindelse med rettelser i det leverede materiale – efter at arbejdet er påbegyndt.
  • Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med kunden efter aftalens indgåelse.
  • Arbejde, der er nødvendigt for fuldførelsen af den aftalte opgave, men som uomtvisteligt ligger uden for det afgivne tilbud.
 • Alle priser er ekskl. moms.

Klippekortsordning

 • Klippekort skal forudbetales før arbejdet kan påbegyndes.
 • Hvert påbegyndt kvarters arbejde koster 1 klip på kortet.
 • Kortet må ikke overdrages til andre og kan ikke returneres eller byttes til kontanter.
 • Kortet er gyldigt i 1 år fra købsdatoen.
 • Overskydende klip bortfalder efter udløbet.

Kundens forpligtelser

 • Kunden forpligter sig til at overholde dansk lovgivning, og at fremsendt materiale ikke krænker fx. ophavsretten, varemærkerettigheder eller kan vække anstød i offentligheden.
 • Ved accept af Dekorativbureauets tilbud forpligter kunden sig til at oplyse Dekorativbureauet om følgende:
  • Fulde navn og evt. firmanavn
  • Adresse (som minimum postnummer og by)
  • Telefonnummer eller e-mailadresse
  • CVR-nummer (hvis det forefindes)
 • Hvis aftalen indebærer, at Dekorativbureauet skal kunne tilgå kundens hjemmesideserver, webshop-backend eller lignende, er kunden forpligtet til at levere login-oplysninger hertil.

Misligholdelse

 • I tilfælde af misligholdelse fra kundens side, er Dekorativbureauet berettiget til med øjeblikkelig virkning at hæve aftalen.
 • Følgende forhold anses som misligholdelse:
  • Kundens konkurs, likvidation eller betalingsstandsning.
  • Kunden er registreret i RKI.
  • Kildeteksten er i strid med ophavsretsloven eller anden lovgivning.
  • Kildeteksten er krænkende, racistisk, nedladende, vulgær eller på anden måde upassende.

Dekorativbureauets forpligtelser

 • Dekorativbureauet forpligter sig til at behandle kundens oplysninger fortroligt.
 • Alt materiale, som Dekorativbureauet modtager fra kunden, og som ikke er offentlig tilgængeligt, vil blive behandlet fortroligt, også efter samarbejdets ophør, med mindre Dekorativbureauet har fået kundens godkendelse til at anvende det i en nærmere beskrevet sammenhæng.

Ansvarsfraskrivelse

 • Dekorativbureauet kan ikke gøres ansvarlig for tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, avancetab eller andre indirekte tab, som måtte opstå som følge af forsinkelse eller mangler ved ydelsen.
 • Dekorativbureauet kan helt eller delvist lade arbejde udføre hos underleverandører. Er valg af underleverandør oplyst til kunden i forbindelse med aftalens indgåelse, kan Dekorativbureauet ikke efterfølgende gøres ansvarlig for mangler ved underleverandørens leverancer.
 • Ethvert erstatningskrav skal fremsættes skriftligt overfor Dekorativbureauet uden ugrundet ophold, dog senest 14 dage efter kunden er blevet bekendt med den ansvarspådragende handling.
 • Et eventuelt erstatningskrav over for Dekorativbureauet kan aldrig overstige fakturabeløbet for den leverede ydelse.

Force Majeure

 • Dekorativbureauet fraskriver sig ethvert ansvar for tab forårsaget af en hændelse, som Dekorativbureauet ikke har indflydelse på, og som ikke har kunnet forudsiges ved aftalens indgåelse.
 • Hændelser som brand, røgskade, eksplosion, vandskade, strømsvigt, server-nedbrud, ulykker, hærværk, indbrud, terror, krig, dødsfald, sabotage, strejke, lockout, boykot og blokade betragtes som force majeure.

Reklamation

 • Kunden er forpligtet til at undersøge ydelsen og gøre opmærksom på eventuelle mangler senest 5 hverdage fra Dekorativbureauet har meddelt, at levering har fundet sted.
 • Dekorativbureauet er berettiget til at afhjælpe fejl og mangler vederlagsfrit, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.
 • Ved gennemført afhjælpning kan kunden ikke gøre andre beføjelser gældende.
 • Afslag i prisen ydes kun ved væsentlige mangler, som Dekorativbureauet vælger ikke at afhjælpe.

Fortrydelsesret

 • Der er ingen fortrydelsesret, da ydelsen fremstilles specielt til kunden.
 • Kunden kan ikke fortryde købet ved at undlade at betale.

Ophavsret

 • Det er kundens ansvar, at loven om ophavsret og brugsret overholdes.
 • Dekorativbureauet kan ikke gøres ansvarlig for krav, der måtte opstå som følge af kundens manglende rettigheder til materialet.
 • Ophavsretten/brugsret til materialet overdrages først til kunden ved betalingen af den udstedte faktura.
 • Dekorativbureauet kan, medmindre andet aftales specifikt, bruge materiale, som er fremstillet for kunden, til egen markedsføring.

Levering

 • leveringsformat, leveringsfrist og leveringssted vil normalt fremgå af den indgåede aftale.
 • Er der ikke aftalt en bestemt leveringstid, finder leveringen senest sted når arbejdet er udført, ved overdragelse af det fremstillede materiale.

Betaling og restancer

 • Dekorativbureauet fremsender faktura til kunden pr. e-mail.
 • Betalingsfristen er netto kontant + 8 dage fra fakturadatoen, medmindre andet er aftalt.
 • Betaling skal ske til Dekorativbureauets bankkonto. Bankoplysningerne fremgår af fakturaen.
 • Betaling skal ske rettidigt, også selv om kunden har indgivet reklamation.
 • Ved manglende betaling på forfaldsdatoen pålægges renter fra forfaldsdatoen til betalingen finder sted.
 • Rykkerskrivelser pålægges et gebyr på 100 kr. og fremsendes på e-mail.
 • Såfremt kunden ikke betaler på trods af rykkerproceduren, vil det skyldige beløb blive videregivet til inkasso uanset beløbets størrelse.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial