Handelsbetingelser

Følgende handelsbetingelser gælder når du handler med Dekorativbureauet:

Anvendelse

• Disse handelsbetingelser finder anvendelse på ethvert aftaleforhold indgået imellem Dekorativbureauet og kunden.

Produkter og ydelser

• Dekorativbureauet tilbyder grafiske produkter og ydelser, herunder bl.a. rådgivning og løsninger indenfor webdesign, udsmykning og marketing.

Aftalegrundlag

• Disse handelsbetingelser udgør sammen med Dekorativbureauets tilbud og ordrebekræftelse det samlede aftalegrundlag om Dekorativbureauets salg og levering af produkter og ydelser til kunden (herefter kaldet ”Aftalegrundlaget”).

• Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Dekorativbureauet udgør ikke en del af aftalegrundlaget.

• Aftalegrundlaget kan undtagelsesvist fraviges. Enhver fravigelse i betingelserne skal specificeres i en skriftlig aftale mellem Dekorativbureauet og kunden.

Priser, tilbud, prisoverslag og indgåelse af aftaler

• Dekorativbureauets faste timepris vil altid fremgå af hjemmesiden www.dekorativbureuet.dk eller af det fremsendte tilbud.

• Ofte vil et tilbud indeholde priser, der er afhængig af antal fremstillede eksemplarer af en tryksag. Vil kunden ændre på antal tryksager til fremstilling, skal der som regel fremsendes et nyt tilbud med tilrettede priser.

• Dekorativbureauets tilbud til kunden er gældende i 14 hverdage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet.

• Ved et prisoverslag, vil det fremgå, med hvor mange timer eller procenter opgaven skal overskrides med, før kunden bliver varslet om overskridelsen. Alt arbejde på opgaven bliver stoppet indtil kunden skrifteligt har accepteret overskridelsen, eller et nyt prisoverslag eller tilbud er afgivet.

• En aftale er gældende og bindende for begge parter, så snart Dekorativbureauet har modtaget kundens accept.

• Alle tilbud og prisoverslag afgives med forbehold for fejl, mangler og andre uoverensstemmelser.

Kundens forpligtelser

• Ved accept af Dekorativbureauets tilbud forpligter kunden sig til at oplyse Dekorativbureauet om følgende:
– Fulde navn og evt. firmanavn
– Adresse (som minimum postnummer og by)
– Telefonnummer eller e-mailadresse
– CVR-nummer (hvis det forefindes)

• Hvis aftalen indebærer, at Dekorativbureauet skal kunne tilgå kundens hjemmesideserver, webshop-backend eller lignende, er kunden forpligtet til at levere login-oplysninger hertil.

Misligholdelse

• I tilfælde af misligholdelse fra kundens side, er Dekorativbureauet berettiget til med øjeblikkelig virkning at hæve aftalen.

• Følgende forhold anses som misligholdelse:
– Kundens konkurs, likvidation eller betalingsstandsning.
– Kunden er registreret i RKI.
– Kildeteksten er i strid med ophavsretsloven eller anden lovgivning.
– Kildeteksten er krænkende, racistisk, nedladende, vulgær eller på anden måde upassende.

Dekorativbureauets forpligtelser

• Dekorativbureauet forpligter sig til at behandle kundens oplysninger fortroligt.

• Alt materiale, som Dekorativbureauet modtager fra kunden, og som ikke er offentlig tilgængeligt, vil blive behandlet fortroligt, også efter samarbejdets ophør, med mindre Dekorativbureauet har fået kundens godkendelse til at anvende det i en nærmere beskrevet sammenhæng.

Ansvarsfraskrivelse

• Dekorativbureauet kan ikke gøres ansvarlig for tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, avancetab eller andre indirekte tab, som måtte opstå som følge af forsinkelse eller mangler ved ydelsen.

• Ethvert erstatningskrav skal fremsættes skriftligt uden ugrundet ophold, dog senest 14 dage efter kunden er blevet bekendt med den ansvarspådragende handling.

• Et eventuelt erstatningskrav over for Dekorativbureauet kan aldrig overstige fakturabeløbet for den leverede ydelse.

Force Majeure

• Dekorativbureauet fraskriver sig ethvert ansvar for tab forårsaget af en hændelse, som Dekorativbureauet ikke har indflydelse på, og som ikke har kunnet forudsiges ved aftalens indgåelse.

• Hændelser som brand, røgskade, eksplosion, vandskade, strømsvigt, server-nedbrud, ulykker, hærværk, indbrud, terror, krig, dødsfald, sabotage, strejke, lockout, boykot og blokade betragtes som force majeure.

Reklamation

• Kunden er forpligtet til at undersøge ydelsen og gøre opmærksom på eventuelle mangler senest 5 hverdage fra Dekorativbureauet har meddelt, at levering har fundet sted.

• Dekorativbureauet er berettiget til at afhjælpe fejl og mangler vederlagsfrit, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.

• Ved gennemført afhjælpning kan kunden ikke gøre andre beføjelser gældende.

• Afslag i prisen ydes kun ved væsentlige mangler, som Dekorativbureauet vælger ikke at afhjælpe.

Ophavsret

• Det er kundens ansvar, at loven om ophavsret og brugsret overholdes.

• Dekorativbureauet kan ikke gøres ansvarlig for krav, der måtte opstå som følge af kundens manglende rettigheder til materialet.

• Dekorativbureauet kan bruge fremstillet materiale til egen markedsføring, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Fortrydelsesret

• Der er ingen fortrydelsesret, da ydelsen fremstilles specielt til kunden.

• Kunden kan ikke fortryde købet ved at undlade at betale.

Levering

• Leveringsformatet vil normalt fremgå af tilbuddet eller prisoverslaget.

• Er der aftalt en bestemt leveringsfrist eller leveringssted, vil det fremgå af tilbuddet.

Betaling og restancer

• Dekorativbureauet fremsender faktura til kunden pr. e-mail.

• Betalingsfristen er som regel løbende måned + 14 dage fra fakturadatoen, medmindre andet er angivet.

• Betaling med frigørende virkning kan alene ske til Dekorativbureauets bankkonto. Bankoplysningerne fremgår af fakturaen.

• Betaling skal ske rettidigt, også selv om kunden har indgivet reklamation.

• Ved manglende betaling på forfaldsdatoen pålægges renter fra forfaldsdatoen til betalingen finder sted.

• Rykkerskrivelser pålægges et gebyr på 100 kr. og fremsendes på e-mail.

• Såfremt kunden ikke betaler på trods af rykkerproceduren, vil det skyldige beløb blive videregivet til tredjemand for inddrivelse ved retslig inkasso. Dette gælder uanset beløbets størrelse.

Gældende ret og værneting

• Samhandel mellem Dekorativbureauet og kunden er i alle henseender underlagt dansk ret.

• Enhver tvist, som måtte opstå mellem Dekorativbureauet og kunden, skal løses i overensstemmelse med dansk ret.

• Værnetinget er Dekorativbureauets hjemting.

Gyldighed

• Disse handelsbetingelser er gældende fra 3. september 2018.

• Betingelserne kan ændres uden varsel, men den enkelte ordre er til enhver tid omfattet af de betingelser, der er gældende på aftaletidspunktet, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial